BERZANSKI INDEKSI PDF

Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use. However, remote access to EBSCO's databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution. Source: Megatrend Review. Abstract: Summary: The aim of this paper is to show that the fast information-communication, coupled with technological development, has created a high degree of dependence on financial and other markets. Such dependence in times of general economic growth through transmission channels had a huge impact on the stability of financial markets, respectively to global economic prosperity. However, with the onset of the mortgage crisis, the transmission channels erupted to the fore and, above all, the stock market channel, which has played a key role in the speed and transfer of instability from one to the other markets.

Author:Duramar Gardakinos
Country:Brazil
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):2 April 2011
Pages:238
PDF File Size:10.5 Mb
ePub File Size:2.46 Mb
ISBN:882-5-88387-711-6
Downloads:46718
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NitaurEvropsko tr te Nakon to je evro zona poslije punih 18 mjeseci napokon iza la iz recesije, pokazuju i rast od 0. Ipak pokazatelji rasta su jo uvijek niski, stope nezaposlenosti velike, a znakovi oporavka i dalje nesigurni.

Pitanje efikasnosti pru anja finansijske pomo i Gr koj dovedeno je u pitanje, nakon to njema ki ministar finansija saop tio da reforme u Gr koj i dalje nisu urodile plodom i da e vjerovatno biti potrebna dodatna pomo ovoj zemlji. Navedno je pokrenulo dosta polemika o pru anju pomo i zemljama u krizi od strane najve e evropske ekonomije.

Posebno interesantna je bila debata njema kog kancelara Angele Merkel i suparnika Peer Steinbruecka, koji imaju potpuno suprotne stavove kako po navedenom pitanju, tako i po pitanju podr ke SAD u napadu na Siriju. Ukoliko bi novi kandidat za kancelara odnio pobjedu na izborima Ipak, izgledi su u velikoj mjeri na strani Angele Merkel.

Pove anje aktivnosti na poljima uslu nog i proizvodnog sektora u Njema koj, kao i rast industrijske proizvodnje i narud bi sirovina od strane fabrika, imalo je za posljedicu objavu veoma dobrih podataka o uslovima poslovanja i optimizmu privrednika u najve oj evropskoj ekonomiji. Na drugoj strani negativni podaci su pristigli sa tr ta rada, pokazuju i ve i broj nezaposlenih, dok se stopa inflacije smanjila na 1.

Sli ne podatke je ispratila i evropska zajednica generalno posmatrano, pokazuju i napredak na proizvodnom i uslu nom polju, kao i pove anom povjerenju potro a, ali zato je op ti nivo cijena pao na 1.

Trgovci funtom su sa nestrpljenjem ekali prvo javno obra anje novog guvernera o monetarnoj politici BoE. Mark Carney, poznat kao veliki pristalica ekspanzivne monetarne politike, bio je prili no oprezan po pitanju dalje stimulacije ekonomije i eventualnih promjena kamatne stope.

Navedeni scenario te ko da e se dogoditi prije godine. Investoree je ovakav stav po svemu sude i iznenadio, jer se pekulisalo da bi se moglo najaviti pove anje iznosa stimulacije ekonomije preko dosada njih B funti mjese no, to je u kombinaciji sa revidiran, pobolj anim bruto dru tvenim proizvodom uticalo na ja anje funte u odnosu na EUR i USD.

Na zapisniku Minutes sa sastanka FEDa odr anom Ve ina lanova FOMCa se sla u sa predsjednikom Benom Bernankeom koji je najavio mogu nosti smanjivanja otkupa obveznica jo ove godine ukoliko stanje u privredi to dozvoli. Datum kada e se eventualno objaviti smanjivanje programa QE3 je jo otvoren. Fokus e biti na sjednicama FOMCa u septembru i decembru jer e nakon njih slijediti i pres konferencija Bernankea na kojima emo sigurno dobiti jasnije odgovore u kojem e pravcu FED dalje djelovati.

Izvje taj sa ameri kog tr ta rada za avgust mjesec e biti ispra en sa velikom pa njom koji se o ekuje 6. Fed je tr te rada okarakterisalo kao najbitniju stavku u svojoj monetarnoj politici i od njega e najvi e zavisiti da li e ve u septembru do i do smanjivanja QE3. Na tr tu su se ve pojavile pekulacije da bi smanjivanje otkupa obveznica od strane FEDa moglo po eti u septembru gdje bi se smanjio otkup sa 85 milijardi na 65 do 70 milijardi USD mjese no.

Po etkom izvje tajnog perioda su objavljeni podaci o prodaji kori tenih stanova u SAD. Situaciju na ameri kom tr tu nekretnina pokvarila je prodaja novih stanova. Azijsko tr te Kineska privreda na putu da dostigne godi nji rast od 7. Pozitivni podaci, drugog najve eg potro a nafte na svijetu uticali su na rast cijene ovog derivata. Japan je odlu an u toj namjeri, te nastavljaju da mjese no kupuju 75 triliona vi egodi njih vladinih obveznica, tj. Situacija oko Sirije uticala je i na vrijednost jena u odnosu na dolar iako se jen pored US dolara i zlata u ovom periodu smatra kao 'sigurno uto te'.

Australija je u ovom izvje tajnom periodu manjkala sa objavljivanjem bitnijih podataka te je od po etka izvje tajnog perioda dolar slabio u odnosu na evro i usd. Izvori bliski Rezervnoj banci Australije izvje tavaju da je australijski dolar i dalje suvi e jak i kao takav predstavlja ko nicu ka pobolj anju stope ekonomskog rasta.

O ekuje se njegovo dalje slabljenje. Turska lira i turske obveznice dostigle su vrlo niske nivoe vrijednosti nakon pres konferencije koju je guverner centralne banke Republike Turske Basci odr ao i koja je mnoge razo arala.

Tr te je o ekivalo pozitivan govor, me utim Basci je sve iznenadio i izjavio da nije zabrinut za vrijednost turske lire u odnosu na ostale valute, to je predstavljalo poziv za dalju deprecijaciju valute. Sli an reli su cijene napravile prethodne godine u ovom periodu, nakon ega je po ela masovna prodaja zlata, koja je trajale sve do po etka jula Nakon to je Velika Britanija odustala od vojne intervencije i uskratila SAD pomo pri istoj, predsjednik Obama e morati da sa eka dozvolu Kongresa, koja e najranije biti donesena devetog septembra, to je uticalo na blagi pad cijena.

Ipak, kako je vojni napad gotovo izvjestan, analiti ari podi u vjerovatno u rasta vrijednosti plemenitog metala. Sjedinjene Ameri ke Dr ave e po svemu sude i izvesti vojni udar na Siriju, zbog kako navode, kori tenja hemijskog oru ja protiv civila. Ukoliko do toga zaista do e, situacija bi mogla da bude mnogo ozbiljnija, s obzirom da su zvani nici Irana izjavili da e Amerika napadom na Siriju objaviti rat i Iranu. Navedeno bi moglo da dovede do eskalacije sukoba na Bliskom Istoku i irenja na region.

Ako se pored svega uzmu ohrabruju i podaci o stanju privreda dvije najve e ekonomije svijeta, ovaj energent bi u vrlo kratkom roku mogao da dostigne visoke cijene.

QoQ 2Q P 0. YoY 2Q P Aug 5. YoY Jul 0. Podgorica, HTC HD2 2 2. HTC Snap 4 3. HTC Smart 6 4. HTC Legend 8 5. HTC Desire 9 6. Start 2. Settings 3. Connections 4. Connections 5. Journal of Agricultural Sciences Vol. Market Recap U. Osborne sco abank. Theoret sco. Trading forex carries a high level of risk, and may not be.

City Centers The city centers are the flagships of TriGranit s developments. With these investments, TriGranit creates projects which leave a lasting impression on a city s legacy. These developments,. What is a Forex? Forex is the market where one currency is traded for another Unlike stocks and futures exchange, foreign exchange is indeed an interbank, over-the-counter OTC market which means there.

We expect an aboveconsensus improvement. FXDD provides this information as an educational. After the ECB surprised the markets last Thursday, financial market participants. We expect another solid increase in the core retail sales measure.

Improved risk appetite saw the antipodeans gaining against. Disclosure and disclaimers to the dividend calendar: Distribution frequency Dividends will be declared as annual dividends or may be paid more frequently. End of the USD downtrend? FxPro Education Within any economy, consumers and businesses use currency as a medium of exchange. Dual Currency Placement Dual Currency Placement If you have international financial interests and are prepared to accept a currency risk in exchange for the opportunity to earn a potential return, a Dual.

An educational tool by Blackwell Global. Risk Warning: Forex and CFDs are leveraged products and you may lose your initial deposit as well as substantial amounts. International Financial Management Prerequisites 1. What is the effective interest rate for 6 months if the quoted interest rate is a simple, b annually compounded,. UDC Investment Research General Market Conditions 08 October Danske Daily Market Movers German trade balance for August could attract some attention after weak numbers for both factory orders and industrial.

JP Morgan, French industrial production is expected to rebound 0. Log in Registration. Search for. Size: px. Start display at page:.

Linette Lambert 3 years ago Views:. Similar documents. More information. Weekly FX Insight. Dec 9, with data as of Dec 6. Citibank Wealth Management.

Podgorica, More information. Pre More information. Uputstva za HTC. HTC HD2 2. HTC Snap 4. HTC Smart 6. HTC Legend 8. HTC Desire 9. Daily FX Focus.

BSP452 PDF

BERZANSKI INDEKSI I NJIHOV UTICAJ NA STABILNOST FINANSIJSKIH TRŽIŠTA.

.

JURNAL PERDARAHAN ANTEPARTUM PDF

Search Results

.

Related Articles