MAJSTOR TEDLJIVIJE GRIJANJE PDF

Lateralno razmisljanje. Ljubljana: New Moment. Dyck, R. Self -transformation of the forgotten four-fifths.

Author:Goltishakar Dizil
Country:Italy
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):8 August 2010
Pages:226
PDF File Size:4.6 Mb
ePub File Size:2.73 Mb
ISBN:902-6-73461-294-9
Downloads:54714
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazragrelEmbed Size px x x x x Promaenu Promaenu medijsku medijsku spletku upanu spletku upanu namjestio zamjenik namjestio zamjenik Matija Posavec? Matija Posavec? Godinu dana od poetka realizacije investicije zavrena je izgradnja kolske sportske dvorane u Belici. U srijedu je obavljen tehniki pregled ob-jekta koji je izgradila tvrtka Meimurje Graditeljstvo.

Dvorana je dvodijelna, ukupne povrine 1. Vie na str. Paradoksalno, ali istinito. Mi smo sve ono to bi Hrvats-ka trebala i eljela biti, a opet ne ivimo bolje. Meimurska stopa nezaposlenosti lani je iznosila 14,8 posto, premda vi-soka, bila je nia od dravnog prosjeka. Uprava tvrtke ta-ko je izradila spisak od 70 radni-ka od ukupno , koje e za dva mjeseca otpustiti, ako na tritu ne nau novi posao. Spisak je dan Radnikom vijeu na su-g l a s n o s t. Tih 70 rad-nika je iz svih s t r u k t u r a , od reije, pogona, d o proizvodnje.

Os- t aje nada da e se pokre- nuti investicije, to se najavljuje iz da-na u dan, ali za sad ih jo uvijek nema na vidiku. Na kraju prole godine u ve-likom razgovoru za nae novine gradonaelnik akovca Branko alamon najavio je mogunost odlaska iz politike.

Pitali smo ga tada namjerava li se kandidirati jo jednom za gradonaelnika akovca, na to je odgovorio: - Jednom sam rekao u ali, a sada i u zbilji, jedino ako me predloi opozicija onda u moda biti, makar mi se ne da. Vjerojatno ne. Imat u 65 godina u lipnju Imam unu-ke, zadovoljan sam s obitelji i mo-ram im se malo posvetiti, kao i hobijima kojima se do sada. Gradona-elniki mandat puno kota: od zdravlja, osobnog ivota.

Zbog toga i jesam trei mandat grado-naelnik, jer sam stalno prisutan i u kontaktu s graanima. Kako pak neslubeno do-znajemo iz stranakih krugo-va, za poziciju prvog ovjeka akovca zainteresirani su i Gordan Vrbanec, privatni po-duzetnik nekada lan HSS-a i aktualni predsjednik Gradskog vijea akovec, te Stjepan Ko-va, gradski vijenik i predsjed-nik Upravnog odbora Djejeg vrtia akovec. Ranije se kao mogueg kandidata spominjalo i sad biveg zamjenika grado-naelnika Veselina Bievca, koji je i predsjednik akoveke or-ganizacije SDP-a.

No njegovim odlaskom na mjesto pomoni-ka ministra pomorstva, prome-ta i infrastrukture ta je opcija iskljuena. Tako, po svemu sudei, unutar stranke slijedi ispitivanje tere-na, lobiranja i frakcijske borbe.

Branko alamon je akoveki gradonaelnik od Branko alamon najavio jo jednu Branko alamonkandidaturu za gradonaelnika akovca, ali kandidaturu za gra. Da, Perhoeva politika ka-rijera nakon stranakog neuspjeha visi o tankoj niti, meutim, njegov odlazak s aktualnih funkcija nije realan, pa ni neophodno potreban.

Dogodit e se vjerojatno sam po sebi, a moda i nee. Naime, SDP-ov najvei problem je generacijska smjena u kojoj Perho nije najvei problem, ve netko drugi u njihovim redovima.

To mu se ve u ne-koliko navrata obilo o glavu i zbog ega e na kraju morati osobno platiti politiku cijenu, iako meimurski SDP-ovci ne-rado gledaju takvu situaciju u kojoj bi upravo on morao otii.

Perho je i dalje njihov libling, za razliku od, primjerice, Dragice Zgrebec, kojoj su izravno prije parla-mentarnih izbora poruili da je prolo svreno vrijeme.

Ali uzalud, ona je i dalje tu, dapae. Meutim, njegov problem je to jednostavno nije imao snage lupiti akom o stol i raistiti situaciju i pitanje zato dese-tak godina nema kadroviran-ja prema Zagrebu. Podrka Perhou i uoi SDP-ove kon-vencije meimurskih delegata bila je neupitna. Od njih 92 svi od reda su glasovali za Ivicu Perhoa da ue u novo vodstvo te stranke, a na kraju je skupio manje od glasova vie od 2. SDP-ovci se pitaju kako se tako neto mo-glo dogoditi, posebice jer su svi vieniji ministri, osim premi-jera Milanovia, u posljednjih nekoliko mjeseci hodoastili, hvalili upana i upaniju.

Ono u emu je izgleda pogrijeio jest to je, kao i u nekoliko na-vrata ranije, igrao solo igru, nije se oslonio ni na koga oko sebe, jer jednima ne vjeruje, a druge nije elio uz sebe jer je valjda smatrao da mu ne mogu pomoi.

Meutim, izgleda da se prevario, posebice kad je u pitanju mlai kadar. Ali ono to bi moglo imati mnogo dalekosenije posljedice kad je u pitanju politika scena u Meimurju aktualna je situacija u kojoj se njega pokuava dovesti u sit-uaciju slinu onoj u neravno-pravnoj tunjavi, gdje nekoliko njih napada jednoga, nokau-tira ga, baca na pod i onda im ni to jo nije dovoljno, nego ga jo prebiju na mrtvo ime.

U SDP-u su shvatili odakle vjetar pue i Perhou dali podrku. Potvruje i to da je po prvi put otkako je na funkciji upana jedna slubena Perhoeva reakcija na oito spinirani tekst o njemu kao ministru zatite okolia, to je u ovom njegovom politikom trenutku, kad. View Download 25 Category Documents. Donji Kraljevec Kolodvorska 80A, Tel. Broj Cijena 7 kuna ww w. U Belici zavrena sportska dvorana Godinu dana od poetka realizacije investicije zavrena je izgradnja kolske sportske dvorane u Belici.

Imamo sve to eli Hrvatska, ali Paradoksalno, ali istinito. Otkaz za 70 ljudi u Meimurje Graditeljstvu ako nee biti posla - Nedostatak investicija graevinare je doslovno obo-rio na koljena, do te mjere da se situaciji na tritu moramo prilagoavati iz mjeseca u mjesec, kazao nam je Goran Kneevi, direktor Meimurje Graditeljstva. Imam unu-ke, zadovoljan sam s obitelji i mo-ram im se malo posvetiti, kao i hobijima kojima se do sada nisam stigao posvetiti. Doda-je kako e u dogledno vrijeme SDP odluiti i o ostalim kandida- tima, ljudima za koje smatraju da bi bili najbolji za rukovodee funkcije, ali i onima s kojima e se ujedno sloiti i njihovi koali-cijski partneri.

MAGNETEK GPD 515 PDF

( 0 4 7 0 7 (( 0 ( ( 4 7* ( () ( ( ( ( ) % & ( / 3 a ( % &&) 3

Izrabotka na knigi za osnovno i sredno obrazovanie. Procitani knigi vo tekot na letniot raspust. Similar Items Related Subjects: Your list has reached the maximum number of items. Your Web browser is not enabled for JavaScript. Would you also like to submit a review for this item? More like this Similar Items. Finding libraries that hold this item Please select Ok if you would like jaxik proceed with this request anyway.

PRINCE OF PERSIA ZAPOMNIANE PIASKI PORADNIK PDF

KNIGI NA MAKEDONSKI JAZIK PDF

Ja to mogu: kako da koristite afirmacije da biste promenili sopstveni zivot by Lujza L. The European university must yield to the American university. Every species on earth has its place in the circle of life. Ovo sam ja i sve ovo ha moje.

Related Articles